Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 14 maja 2010 r. zakończyły się obrady Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Stypendialna obradowała w dniach od 4-5 maja oraz 14 maja 2010 r. i oceniła łącznie 237 Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 79 stypendystów. Ponadto, w wyniku oceny wszystkich wniosków została utworzona lista rezerwowa składająca się z 25 Wniosków.

Lista doktorantów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa dostępne są w załączniku.

Do pobrania:

Zmiana numeru kontaktowego (8.2.2)

data publikacji: 22-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zmianie uległy dane kontaktowe dotyczące projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące przedmiotowego projektu będą udzielane pod numerem telefonu 0 61 846 38 18.

Program Stypendialny 8.2.2 – ocena formalna

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa ocena formalna wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ocenie poddano 242 wnioski, z czego 181 uzyskało pozytywną ocenę formalną, jeden został odrzucony, a 60 wymaga uzupełnienia dokumentacji.

Ocena formalna przeprowadzana jest na podstawie Listy sprawdzającej do oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokona specjalna Komisja złożona z ekspertów w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe doktorantów. Termin obrad przedmiotowej Komisji zaplanowano na maj br.

Nabór wniosków - Program Stypendialny 8.2.2

data publikacji: 12-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez doktoranta Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do dnia 5 marca 2010 r. włącznie. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 061 846 38 48.