Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat środków niewygasających dotacji celowej 2013

data publikacji: 15-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na chwilę obecną nie wydano rozporządzenia Rady Ministrów wynikającego z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - t.j.,ze zm.) dotyczącego wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, czyli tzw. „środków niewygasających”. W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, Instytucja Pośrednicząca zwalnia Beneficjentów z dopełnienia obowiązku, wynikającego z § 8 umowy o dofinansowanie projektu, tj. poinformowania IP o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w przypadku gdy wystąpi konieczność powiadomienia IP o wysokości środków dotacji celowej niewykorzystanych z końcem roku budżetowego, WUP w Poznaniu poinformuje Beneficjentów o terminie przedmiotowego zgłoszenia.