Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje dla osób młodych - działania na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy

data publikacji: 08-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. W ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wdraża na terenie województwa wielkopolskiego:

1. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W województwie wielkopolskim ze wsparcia jakie oferuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będą mogły skorzystać osoby młode (w tym niepełnosprawne), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. „not in employment, education or training”), zarejestrowane bądź niezarejestrowane w urzędach pracy (w zależności od działania). Celem jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia a także poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego tych osób.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane są jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Tym samym w ramach realizowanych projektów będzie można skorzystać z pomocy poprzez:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) :
 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Powyższe formy pomocy są realizowane przez powiatowe urzędy pracy (w ramach Działania 1.1) a od roku 2016 w ramach Działania 1.2 przez instytucje rynku pracy, do których zaliczamy publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

Alokacja przeznaczona w 2015 roku na realizację działań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy wynosi 88 370 200 zł (Działanie 1.1) natomiast kwota, którą przeznaczono na realizację wsparcia realizowanego przez instytucje rynku pracy to 52 329 425 zł (Działanie 1.2).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15 dla powiatowych urzędów pracy na terenie województwa wielkopolskiego w ramach PO WER ogłoszono 7 kwietnia br. i prowadzony był do 24 kwietnia br. Złożono wówczas 31 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy ze wszystkimi powiatowymi urzędami pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast 30 września 2015 r. ogłoszono konkurs nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15, w którym nabór wniosków prowadzono od 2 do 13 listopada br. Złożono 255 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów PO WER. Obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna złożonych wniosków, która może trwać do 100 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Informacje na temat wybranych do dofinansowania wniosków zostaną umieszczone najwcześniej pod koniec I kwartału 2016 r. na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.plwww.power.gov.pl  i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, będące zarejestrowanymi bezrobotnymi, w ramach PO WER już mogą zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, które realizują projekty pozakonkursowe: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie wielkopolskim.

Objęcie wsparciem w regionie planowanych jest łącznie 51 442 osób bezrobotnych i 4 047 osób biernych zawodowo (w tym osób niepełnosprawnych). Do końca czerwca 2016 r. w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER pomoc może uzyskać 8 640 osób bezrobotnych natomiast w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER pomoc może uzyskać 479 osób bezrobotnych, 2 336 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (w tym osoby niepełnosprawne i w szczególności niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy) w projektach dofinansowanych w ogłoszonym w 2015 r. konkursie.

Aktualne informacje na temat PO WER można znaleźć na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl, www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.