Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 7 z dnia 8 marca 2017)

data publikacji: 15-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zaktualizowany został dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 8 marca 2017r. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:

I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

Doprecyzowanie postanowienia dotyczącego zgodności zapisów we wnioskach
o dofinansowanie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym z właściwym Rocznym Planem Działania (zgodność z RPD powinna zostać zachowana na etapie oceny danego projektu).

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań

  1. Działanie 2.14– doprecyzowanie zakresu realizacji projektów pozakonkursowych w typie operacji nr 4 – uzupełnienie o możliwość przygotowania kadry trenerów.
  2. Działanie 2.16– Usprawnienie procesu stanowienia prawa – zmiana beneficjenta dla typów projektu nr 2 i 4, tj.: (2)Przeprowadzanie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny, (4)Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych.W związku z rezygnacją przez Rządowe Centrum Legislacji z realizacji ww. projektów, gotowość ich wdrażania zgłosiła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
  3. Działanie 3.1- Kompetencje w szkolnictwie wyższym: w celu zwiększenia elastyczności realizacji projektów dotyczących programów kształcenia - rezygnacja z konieczności realizacji projektów obejmujących pełen cykl kształcenia na studiach I lub II poziomu kształcenia lub jednolitych studiów magisterskich.
  4. Działanie 3.5- Kompleksowe programy szkół wyższych – dodanie nowego działania w celach realizacji zintegrowanych programów uczelni. Na realizację projektów w ramach nowego działania wyodrębniono alokację w wysokości 230,9 mln euro, co wiąże się ze zmianą alokacji pozostałych działań w ramach Osi III PO WER. Zaktualizowano również w SzOOP tabelę III Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR).
  5. Działanie 4.1 Innowacje społeczne: wprowadzenie dodatkowo trybu pozakonkursowego; zwiększenie limitu na CF z 5 do 10%.
  6. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – objęcie pozakonkursowym trybem wyboru projektów całego typu projektów: Przygotowanie, przedstawienie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych). Dotychczas dla III etapu realizacji przedsięwzięcia przewidziany był tryb konkursowy. Ponadto jako typ beneficjenta dla całego ww. typu projektów wpisano: „Narodowy Fundusz Zdrowia albo następca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia”. Analogicznie – w związku z planowaną reformą systemu ochrony zdrowia – informację o ewentualnym następcy prawnym Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono w Działaniu 5.1 Programy

III. Załącznik nr 2b Definicje wskaźników monitorowania programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  1. W związku ze zmianami w organizacji administracji skarbowej, wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz 1947) dokonano aktualizacji definicji wskaźników: (1) Liczba jednostek administracji podatkowej objętych wsparciem w celu doskonalenia ich funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców, (2)Liczba jednostek administracji podatkowej, które wdrożyły narzędzia doskonalenia jakości funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jako jednostkę administracji podatkowej należy rozumieć: Krajową Informację Skarbową, izbę administracji skarbowej, urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi.
  2. Aktualizacja definicji wskaźnika: Liczba pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego objętych wsparciem szkoleniowym. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pomiaru wskaźnika następuje w dniu rozpoczęcia udziału w szkoleniu – ujednolicenie podejścia w PO WER. Weryfikacja na podstawie danych własnych beneficjenta.

IV. Załącznik 3 – wprowadzono aktualny wykaz kryteriów oceny formalnej po zmianach wynikających z przyjęcia uchwały Komitetu Monitorującego PO WER nr 111 z 12.01.2017 r.

V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Roboczych Planów Działania na 2017 rok oraz usunięto Roczne Plany Działania na 2016 rok.

VI. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VII. Cały dokument– wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym

Dokument w wersji zaktualizowanej znajduje się na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce O programie/Dowiedz się więcej/Prawo i dokumenty oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO WER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.