Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (24 marca 2016 r.)

data publikacji: 30-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 24 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Obowiązująca wersja dokumentu wraz z załącznikami i listą wprowadzonych zmian znajduje się na stronie internetowej www.power.gov.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. aktualny dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO WER / Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: