Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poradnik „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

data publikacji: 18-01-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju opublikowało Poradnik Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Publikacja ma na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym Fundusze Europejskie wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W poradniku zawarte są podstawowe informacje dotyczące dostępności różnych typów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz przykłady równościowych działań. Publikacja jest dostępna na podstronie PO WER www.power.gov.pl/dostepnosc, także w wersji w wersji kontrastowej i migowej, oraz pod adresem www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/publikacje/#.

Do pobrania: