Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty partnerskie w SL2014

data publikacji: 29-06-2016

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa informuje, że wykorzystanie funkcjonalności „Projekty partnerskie” w SL2014 nie jest obowiązkowe i nie jest jednoznaczną konsekwencją deklaracji wnioskodawcy realizacji projektu w partnerstwie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.

Jeżeli IZ zamierza monitorować projekty partnerskie - może to zrobić wykorzystując pole Typ projektu (tym polem zarządza IZ, należy wprowadzić wartość np. „Projekt partnerski”). Szczegółowe dane dot. partnerów mogą być przechowywane we wniosku o dofinansowanie w lokalnym systemie teleinformatycznym (lub jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w SL2014). Natomiast we wniosku o płatność (w Zestawieniu dokumentów) możliwe jest oznaczenie pozycji przypisanych do danego partnera, poprzez odpowiedni opis w polu Uwagi dla danej pozycji.

Odrębną kwestią jest rozliczanie projektu w SL2014 w formule partnerskiej, ale to rozwiązanie narzuca szereg ograniczeń, których zarówno beneficjent jak i instytucja powinni być świadomi. Najważniejszym jest konieczność składania częściowych wniosków o płatność przez wszystkich partnerów ponoszących wydatki w projekcie. Kolejnym, wydłużenie procesu weryfikacji i zatwierdzenia wniosku zbiorczego przez instytucję w sytuacji wystąpienia błędów na poziomie jednego wniosku częściowego i wycofania wniosku zbiorczego (w którym jest błędny wniosek częściowy).

Tylko jeżeli beneficjent i partnerzy wyrażają chęć wykorzystania funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014 w formule partnerskiej, na etapie wprowadzania umowy o dofinansowanie do Systemu pracownik instytucji zaznacza pole „Projekt partnerski”.

Na obecny moment sami beneficjenci składając wnioski w SOWA dodają partnerów, warunkując tym samym kształt umowy, czyli czy umowa jest umową rozliczaną w formule partnerskiej czy też nie. (zapisy z instrukcji SOWA dla wnioskodawcy – w przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z partnerem krajowym lub ponadnarodowym należy zaznaczyć pole 2.9 Partnerzy i wybrać opcję „Edytuj partnerów wniosku”. Następnie należy wybrać właściwego partnera z listy rozwijanej oraz opcję „Dodaj Partnera”).

Jeżeli wniosek o dofinansowanie został już przekazany do instytucji jako partnerski należy realizować wniosek na dotychczasowych zasadach – rozliczanie wniosku w formule partnerskiej. Złożenie pierwszego wniosku o płatność w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (SL2014) uniemożliwia późniejszą zmianę rozliczania projektu w formule partnerskiej bądź nie.

Odznaczenie wniosku jako „partnerski” pozwala na:

  • odzwierciedlenie w systemie przejrzystego podziału zadań/wydatków pomiędzy liderem, a poszczególnymi partnerami,
  • na etapie przygotowania wniosku o płatność każdy partner widzi tylko swoje wnioski częściowe (partner wiodący tj. lider widzi swoje wnioski częściowe i te wnioski częściowe partnerów, które zostały do niego przekazane), ale każdy partner widzi całość umowy jaka została wprowadzona oraz zbiorczy wniosek o płatność – w tym wydatki lidera,
  • dwuetapowy proces składania wniosku o płatność do instytucji (częściowe wnioski o płatność są składane do lidera, lider buduje z nich wniosek zbiorczy).

Nie odznaczenie wniosku jako „partnerski” powoduje, że:

  • wszystkie zadania/wydatki będą przypisane do beneficjenta,
  • każda osoba upoważniona widzi wszystko i może dokonywać tych samych czynności (brak profilowania uprawnień),
  • proces składania wniosku (wniosek składany bezpośrednio do instytucji) będzie jednoetapowy.

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa zawiadamia, iż o terminie wdrożenia w SOWA nowej funkcjonalności, która umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie o charakterze partnerskim, a następnie podjęcie decyzji o rozliczeniu projektu w formule „nie partnerskiej” poinformuje
w późniejszym terminie.