Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych

data publikacji: 10-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER przekazała następujące wyjaśnienia w kwestii sposobu mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO):

1. Egzekwowanie od uczestników danych niezbędnych do pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej

Jak wskazano w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, w celu umożliwienia pomiaru efektywności zatrudnieniowej, beneficjent musi zobowiązać uczestników, na etapie ich rekrutacji do projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W przypadku RPO, za sporządzenie wzoru umowy o dofinansowanie projektu odpowiada Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO. Instytucja Zarządzająca PO WER, we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER wprowadziła zapis, zgodnie z którym beneficjent jest zobligowany do zobowiązania uczestnika , na etapie jego rekrutacji, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (§ 16, ust. 2).

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 sposób weryfikacji spełnienia kryterium jest różny w zależności do formy podjęcia pracy.

Stosunek pracy – kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku nawiązania stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik zostanie zatrudniony na co najmniej trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Zgodnie z obowiązującym prawem umowa o pracę powinna zawierać takie elementy jak: strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Warunki pracy to m.in.: rodzaj umowy, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia. Zatem w momencie dostarczenia przez uczestnika projektu kopii umowy o pracę, beneficjent posiada wszystkie informacje niezbędne do pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Stosunek cywilnoprawny – w przypadku stosunku cywilnoprawnego kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, jeżeli umowa została zawarta na okres co najmniej trzech miesięcy i jej wartość jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z przepisami krajowymi zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło powinna zawierać zasady wynagrodzenia, w związku z nawiązanym miedzy stronami innym stosunkiem prawnym. Jeżeli w umowie zlecenie lub w umowie o dzieło nie wskazano wysokości wynagrodzenia, wówczas od uczestnika należy pozyskać dodatkowy dokument (np. oświadczenie o wysokości ustalonego wynagrodzenia lub rachunek za wykonane zlecenie), który będzie stanowił podstawę do spełnienia warunków wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Osoba zatrudniona w ramach nieodpłatnej umowy cywilnoprawnej nie może zostać uwzględniona w kryterium.

Podjęcie działalności gospodarczej – warunkiem uwzględnienia uczestnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w liczbie osób pracujących (na potrzeby kryterium efektywności zatrudnieniowej) jest udokumentowanie faktu prowadzenia firmy przez minimum trzy miesiące po zakończeniu udziału w projekcie (nie dotyczy uczestników projektów otrzymujących zwrotne lub bezzwrotne środki z EFS na podjęcie działalności gospodarczej).

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 uczestników, którzy podjęli pracę po zakończeniu udziału w projekcie należy wykazywać w kryterium efektywności zatrudnieniowej w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie. Niemniej w przypadku osób, które podjęły działalność gospodarczą okres monitorowania kryterium (tj. trzy miesiące) jest uzależniony od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie podejmie działalność gospodarczą, jest on wykazywany w kryterium dopiero w momencie upływu trzech miesięcy prowadzenia firmy. Zatem w przypadku działalności gospodarczej, okres pomiaru kryterium może być wyjątkowo dłuższy (dla uczestników, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w drugim lub trzecim miesiącu po zakończeniu udziału w projekcie). Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dot. okresu monitorowania kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły działalność gospodarczą zostaną zmienione w ww. zakresie podczas najbliższej nowelizacji dokumentu.

2. Podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której nie określono czasu trwania umowy oraz wysokości wynagrodzenia

Umowa cywilnoprawna, w której treści nie została zawarta informacja nt, okresu jej trwania oraz wysokości wynagrodzenia nie spełnia kryteriów wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Niemniej, możliwe jest pozyskanie od uczestników dodatkowych dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają fakt podjęcia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

3. Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej przez powiatowe urzędy pracy na podstawie źródeł informacji innych niż np. kopie umów dostarczane przez uczestników projektu

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, w celu spełnienia wymogów dot. pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej podjęcie pracy musi zostać poświadczone odpowiednim dokumentem dostarczonym beneficjentowi przez uczestnika projektu. Fakt podjęcia pracy w oparciu o stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny należy weryfikować na podstawie dokumentów przedstawionych przez uczestnika projektu (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czy zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu). Natomiast w przypadku podjęcia działalności gospodarczej wymagane jest dostarczenie np. zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące lub dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Poza zaświadczeniami urzędowymi oraz dowodami opłacania składek, dokumentem potwierdzającym fakt prowadzenia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydrukowany przez beneficjenta. Wydruk wyciągu musi zawierać adnotację pracownika beneficjenta wraz z datą wydruku dokumentu, co pozwoli na potwierdzenie, że od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do dnia wydruku, działalność jest prowadzona przez minimum trzy miesiące.

Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Mając na uwadze powyższe, dane pozyskiwane z ZUS przez urzędy pracy na podstawie art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mogą być przetwarzane przez urzędy pracy na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z EFS (art. 33 ust 6, 7-7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Mając na uwadze powyższe, powiatowe urzędy pracy mogą wykorzystywać dane dostępne w systemie ZUS na potrzeby monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem:

  • posiadania wydruku z systemu z pełnym zakresem danych niezbędnych do monitorowania wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz kryterium efektywności zatrudnieniowej,
  • możliwości weryfikacji spełnienia warunków dot. podjęcia pracy w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz definicji wskaźników rezultatu bezpośredniego.

4. Rozszerzenie informacji zawartych w Raporcie Integracja ZUS-PSZ

W kwestii ewentualnego rozszerzenia lub modyfikacji funkcjonalności Raportu Integracja ZUS-PSZ właściwą instytucją, odpowiedzialną za podejmowanie decyzji w ww. kwestii, jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.