Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do transmisji przez nadawców w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

data publikacji: 10-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER, nawiązując do ustalenia audytu Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kwestionującego prawidłowość implementacji do polskiego porządku prawnego przepisu art. 16 lit. b Dyrektywy 2004/18/WE dotyczącego wyłączenia szczególnego w przypadku umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do transmisji przez nadawców, przedstawia następujące rekomendacje w zakresie sposobu postępowania przy udzielaniu tego rodzaju zamówień w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z przyjętym przez audytorów KE podejściem, zwolnieni z obowiązku stosowania dyrektywy na podstawie art. 16 lit. b są wyłącznie nadawcy. Natomiast zgodnie z wykładnią przepisu art. 4 ust. 3 lit g ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wyłączenie ma zastosowanie wobec wszystkich kategorii zamawiających pod warunkiem, że materiały programowe są przeznaczone do emisji za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do ich nadawania. Oznacza to, że warunkiem niezbędnym, uprawniającym do skorzystania z wyłączenia, jest dokonanie emisji w radiu, telewizji lub Internecie nabytego, przygotowanego, wyprodukowanego lub przygotowanego w koprodukcji materiału programowego.

Pomimo rozbieżności interpretacyjnych strony polskiej i KE na temat prawidłowej interpretacji art. 16 lit. b dyrektywy Komisja ograniczyła wpływ ustalenia do zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi, od których uzależniony jest obowiązek stosowania dyrektywy.

W związku z powyższym, w celu ograniczenia ryzyka związanego z korektami finansowanymi dotyczącymi wydatków ponoszonych w ramach PO WER zaleca się, aby w przypadku zlecania ww. usług o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stosowane były przez Państwa instytucje/beneficjentów tryby konkurencyjne zdefiniowane w ustawie Pzp lub zasada konkurencyjności wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W zakresie zamówień o wartości poniżej progów unijnych dopuszczalne jest natomiast stosowanie wyłączeń przewidzianych w ustawie Pzp i Wytycznych.