Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie interpretacji zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów

data publikacji: 29-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko w sprawie interpretacji zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów.

  1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Wymagane w Wytycznych zaangażowanie osoby oddelegowanej do opieki nad stażystami wskazuje na konieczność jej faktycznego związania z firmą/pracodawcą, u którego odbywa się staż. Ponadto, pracodawca musi zapewnić stażyście odpowiednie warunki odbywania stażu, co wiąże się również z zapewnieniem stosownej opieki w formie opiekuna stażu. Zdaniem IZ POWER zapewnienie odpowiedniej jakości opieki podczas stażu może zostać zagwarantowane jedynie poprzez oddelegowanie pracownika z odpowiednim doświadczeniem, zdobytym u danego pracodawcy. Charakter umowy między pracownikiem oddelegowanym do pełnienia funkcji opiekuna stażysty a pracodawcą ma drugorzędne znaczenie. W tym zakresie każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie w celu zapewnienia wymaganych warunków odbywania stażu, tj. dysponowania odpowiednim kapitałem ludzkim do opieki nad stażystą w danym miejscu pracy.
  2. Zgodnie z powyższym stanowiskiem w opinii IZ POWER możliwe jest pełnienie obowiązków opiekuna przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej przy zapewnieniu odpowiedniego doświadczenia opiekuna stażysty, zdobytego u pracodawcy, u którego odbywa się staż. Jednocześnie niedopuszczalne jest sprawowanie opieki nad stażystą przez osobę związaną z pracodawcą umową cywilnoprawną, która została zatrudniona tylko i wyłącznie do pełnienia funkcji opiekuna stażysty.
  3. Zapisy ww. Wytycznych nie wykluczają jednocześnie przyjmowania uczestników projektów na staż przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a w związku z tym dopuszczają możliwość pełnienia funkcji opiekuna stażysty przez takie osoby. Przyjęcie na staż w ramach projektu EFS możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Wytycznych dotyczących organizacji i przebiegu stażu.
  4. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażysty przez osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną możliwe jest rozliczenie w projekcie ich wynagrodzenia wynikającego z umowy.
  5. Możliwe jest uwzględnienie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku, gdy staż odbywa się w jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak w takiej sytuacji opiekunem stażysty jest jednocześnie osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie może zrezygnować z wykonywania swoich zadań na rzecz prowadzonej działalności. W związku z tym taka osoba może otrzymać wyłącznie dodatek, o którym mowa w pkt. 4b) Sekcji 3.5.2 Staże ww. Wytycznych wynikający z opieki nad stażystą czy grupą stażystów.
    Wysokość dodatku należy wówczas wyliczyć biorąc pod uwagę jego maksymalną wysokość określoną pkt. w 4b) Sekcji 3.5.2 Staże ww. Wytycznych pomniejszoną proporcjonalnie do liczby godzin, które właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej przeznaczył na sprawowanie opieki nad stażystą.
  6. Zdaniem IZ POWER możliwe jest odbywanie stażu przez uczestnika projektu u beneficjenta realizującego dany projekt, o ile przyjęcie na staż spełnia warunki określone w ww. Wytycznych oraz jest zgodne z indywidualnym planem działania sporządzonym dla tego uczestnika. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że każdy staż powinien odbywać się u pracodawców stwarzających jak największe szanse dalszego zatrudnienia stażystów.
  7. Zgodnie z pkt. 5 Sekcji 3.5.2 Staże ww. Wytycznych w ramach projektów służących realizacji staży zawodowych możliwe jest sfinansowanie m. in. środków trwałych lub pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych pracodawcy, u którego odbywa się staż w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę.