Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

data publikacji: 30-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER opracowała nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 1.2).
Głównymi zmianami wprowadzonymi w dokumencie są: modyfikacja jego szaty graficznej tak, aby był bardziej czytelny dla wnioskodawców, dostosowanie układu nagłówków do struktury systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz wprowadzenie hiperłączy do treści niektórych dokumentów wymienionych w tekście.

Dodatkowo do instrukcji wprowadzono załącznik – listę sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie ogólnych kryteriów formalnych. Załącznik ten został zaprojektowany z myślą o wnioskodawcach i ma pozwolić im na sprawdzenie, czy zapisy zawarte we wniosku pozwolą oceniającym na uznanie poszczególnych kryteriów formalnych za spełnione. Umożliwi to uniknięcie sytuacji, w której wniosek o dofinansowanie byłby odrzucany w trakcie oceny z powodu braku zamieszczenia w nim wystarczających informacji.

Pozostałe zmiany obejmują:

  1. doprecyzowanie informacji, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 w przypadku gdy badanie przeprowadzone na potrzeby określania wskaźników ma charakter ewaluacji (oceny), wymagana jest na nie zgoda instytucji będącej stroną umowy oraz instytucji zarządzającej programem operacyjnym (ppkt 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu);
  2. uzupełnienie opisu w pkt 4.1 Zadania w zakresie działań na rzecz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  3. aktualizacja treści przypisu w pkt 4.2 Kwoty ryczałtowe, dot. kursu wymiany stosowanego do przeliczenia kwoty EUR na PLN;
  4. rozwinięcie zapisów dot. części X Uzasadnienie wydatków wniosku o dofinansowanie w zakresie uzasadnienia dla częściowej kwalifikowalności VAT.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wersji 1.2 ma zastosowanie do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER od dnia 1 października 2015 r.

Do pobrania: