Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uzupełnienie zapisów ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER

data publikacji: 16-04-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu uzupełnia zapisy ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER - nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/15.

Poniżej pełny tekst brzmienia kryteriów dostępu nr 4 i 5.

  1. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.).
    Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
  2. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.).
    Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.

W załączniku nr 2 do dokumentacji dotyczącej naboru zamieszczone są prawidłowe brzmienia kryteriów dostępu.