Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (22 października 2015 r.)

data publikacji: 26-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 22 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Obowiązująca wersja dokumentu wraz z załącznikami i listą wprowadzonych zmian znajduje się na stronie internetowej www.power.gov.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. aktualny dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO WER / Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: