Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wykaz projektów wybranych w 2015 r. do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 6.1 PO WER realizowanych w 2016 r.

data publikacji: 15-01-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ PO WER wybrała do dofinansowania projekty Osi priorytetowej VI Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - IP PO WER w województwie wielkopolskim. W załączeniu wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER realizowanych w 2016 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu WUP w Poznaniu: 01.01.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu WUP w Poznaniu: 31.12.2016 r.

Cel projektu:
Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.1 oraz 1.2) poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego,
  • zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

Do pobrania: