Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ na rok 2015 z dnia 17 września 2015 r.

data publikacji: 28-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 17 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1046/2015 przyjął zmiany do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2015. W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowywania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 będzie wykonywać zadania IZ WRPO 2014+ w zakresie wdrażania następujących Priorytetów Inwestycyjnych:

  • 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy:
    • Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe,
    • Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe 

oraz 

  • 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne:
    • Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe,
    • Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż ogłoszenie konkursów w roku bieżącym w ramach ww. Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa oraz Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja zaplanowano na III kwartał 2015 roku.