Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014

data publikacji: 02-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w najbliższych dniach na środowisku produkcyjnym Centralnego systemu teleinformatycznego Sl2014 zostanie udostępniony moduł Baza personelu gromadzący dane dotyczące osób zaangażowanych przez beneficjenta do pracy w projekcie.

Obowiązek wypełniania bazy personelu przez beneficjenta wynika z umowy o dofinansowanie oraz podrozdziału 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu, pkt 8 – 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014 – 2020. Do bazy wprowadzane są dane personelu zgodnie z definicją w ww. Wytycznych. W projektach współfinansowanych z EFS wprowadza się tylko dane personelu rozliczanego w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast nie należy wprowadzać danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, np. koordynatora projektu. Wyżej wymienione uwarunkowania zostaną zawarte w najbliższej aktualizacji Instrukcji użytkownika instytucji oraz Podręcznika beneficjenta, które będą dostępne poprzez Bazę Wiedzy.

W związku z uruchamianiem modułu Baza personelu w trakcie realizacji projektów, do końca 2015 roku należy uzupełnić dane personelu o dane historyczne (tj. informacja o personelu i planowany czas pracy, protokoły odbioru za miesiące już wykazywane w przekazanych wnioskach o płatność) dla tych projektów, których realizacja kończy się w 2015 r. Dla pozostałych projektów dane historyczne należy uzupełnić do końca stycznia 2016 r. Od tego momentu dane personelu należy uzupełniać na bieżąco, ale nie później niż przed przekazaniem wniosku o płatność zawierającego wydatki danego personelu do instytucji.