Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja definicji wskaźnika: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

data publikacji: 17-07-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła interpretację definicji wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:

Zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji. 

Ponadto, zgodnie z projektem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 Instytucja Zarządzająca Programem Edukacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi mają obowiązek zapewnienia wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach PO WER czy RPO szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem i każdorazowo będzie to weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji (np. w formie egzaminu). Szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca może prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – definicja wskaźnika dot. kompetencji). We wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu należy zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem oraz standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca, etc.) i porównać wyniki ze standardem wymagań. Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020. Uczestnicy tego szkolenia nie będą mogli jednak zostać wliczeni do wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji.