Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15)

data publikacji: 07-07-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 765/2015 zatwierdził nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Osi priorytetowej 6. Rynek pracy
Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
– projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach
NABORU NR RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15
Termin naboru: 13.07.2015 r. – 24.07.2015 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37,
budynek A – Punkt Informacyjny, w godzinach 7.30-15.30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego.
Realizacja projektu musi mieścić się w okresie:
01.01.2015 r. - 30.06.2016 r.


Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca naboru znajdują się
na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 tj. www.wrpo.wielkopolskie.pl