Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązek umieszczania plakatu A3 dot. realizowanego projektu

data publikacji: 10-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące interpretacji zapisu podrozdziału 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dotyczącego umieszczania plakatu A3. Zgodnie z ww. zapisem jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich. Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym:

  • plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu, np. szkolenia;
  • plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta;
  • nie ma natomiast obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp., w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd. – jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.

Zgodnie z pkt 3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji obowiązek umieszczenia plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy/odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczenia plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów.