Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.25 z dnia 16 lutego 2017 oraz 1.26 z dnia 24 lutego 2017 r.)

data publikacji: 08-03-2017

W dniu 16 i 24 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.26 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. zaktualizowany dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: