Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące realizacji w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

data publikacji: 29-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Instytucji Zarządzającej POWER 2014 – 2020 dotyczącą realizacji w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy. Ministerstwo Rozwoju informuje, że zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w osi I Osoby młode na rynku pracy nie ma możliwości realizacji samego wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy i jest ono realizowane wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Ze względu na ten wymóg połączenia, ta forma wsparcia nie jest realizowana w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, a wyłącznie w projektach konkursowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), realizacja tej formy wsparcia zależy od zapisów dokumentów programowych. Jeżeli jest możliwość realizacji samego wyposażenia stanowiska pracy, to w projektach pozakonkursowych PUP mają zastosowanie wyłącznie zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do ustawy, a w przypadku działań konkursowych zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy w ramach projektu pozakonkursowego PUP w RPO, realizowane jest samo doposażenie stanowiska pracy i na utworzone stanowisko został skierowany uczestnik projektu, który albo sam zrezygnuje w trakcie trwania tej formy wsparcia z zatrudnienia albo też pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy w okresie realizacji projektu, to zgodnie z zapisami art. 51 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, lub zwolnienia bezrobotnego na podstawie art. 52 KP, w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu refundacji starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Na doposażone w ramach projektu stanowisko pracy można skierować kolejną osobę wyłącznie w trakcie trwania projektu, w ramach którego zostało utworzone doposażone stanowisko pracy i tylko wtedy można wykazać kolejną osobę jako uczestnika projektu. Ponadto w takiej sytuacji możliwe do zastosowania są trzy scenariusze postępowania:

  1. Jeżeli taka sytuacja zaistniała już w momencie, gdy zgodnie z kryterium dostępu, nie można zrekrutować nowych uczestników do projektu np. taka sytuacja wystąpiła w lutym 2016 r., a zgodnie z kryterium dostępu rekrutacja do projektu trwała tylko do 31.12.2015 r., to wówczas można w pierwszej kolejności na takie stanowisko skierować innego uczestnika projektu, który został zrekrutowany do projektu w obowiązującym terminie, ale jeszcze nie został skierowany na formę wsparcia i wówczas należy go wykazać we wskaźniku produktu, rezultatu (ewentualnie) i efektywności zatrudnieniowej, o ile jego zatrudnienie spełnia wymogi kryterium efektywności zatrudnieniowej określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
  2. Jeżeli taka sytuacja zaistniała w momencie, gdy zgodnie z kryterium dostępu, można jeszcze zrekrutować nowych uczestników do projektu to wówczas można albo skierować na tą formę wsparcia innego uczestnika albo można zrekrutować nowego uczestnika do projektu i skierować go na zwolnione wcześniej stanowisko pracy i również należy go wtedy wykazać we wskaźniku produktu, rezultatu, efektywności zatrudnieniowej jeżeli spełnia wymogi określone w wytycznych dotyczących rynku pracy.
  3. Jeżeli taka sytuacja zaistniała już w momencie, gdy zgodnie z kryterium dostępu, określającym ostateczny termin rekrutacji uczestników, nie można zrekrutować nowych uczestników do projektu i na taką formę nie można już skierować innego uczestnika projektu, to wówczas zgodnie z zapisami ustawy należy na nie skierować innego bezrobotnego będącego w rejestrze PUP, ale takiej osoby nie można wykazać jako uczestnika danego projektu, zatem nie można go również wykazać we wskaźnikach czy w kryterium efektywności zatrudnieniowej .

W przypadku realizacji tej formy wsparcia w projektach konkursowych, które realizują te formy wsparcia na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, które tak szczegółowo nie rozstrzyga tych kwestii, IZ RPO może zastosować analogiczne rozwiązanie jak w przypadku projektów pozakonkursowych PUP albo określić własne wymogi realizacji tej formy wsparcia.