Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100 000 EUR wkładu publicznego

data publikacji: 18-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie EFS dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100 000 EUR wkładu publicznego.

Zgodnie z podrozdziałem 6.6 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku, gdy wszystkie działania/ zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.5, działania/ zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/ zadań projektu jest realizowanych z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.5, w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków”. Zdanie drugie ww. przepisu daje zatem prawo wyboru metody rozliczania wydatków (ryczałtowego lub na podstawie faktycznie poniesionych wydatków).

Zastrzec jednak należy, że dotyczy to wyłącznie przypadku, gdy beneficjent nie zleca całości działań/ zadań w projekcie. Dodatkowo zauważyć należy, że jest to regulacja ogólna. Natomiast w rozdziale 8 Wytycznych dotyczącym wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego jest odrębna regulacja dotycząca uproszczonych metod rozliczania w projektach współfinansowanych z EFS. I tak w podrozdziale 8.6 Wytycznych został wprowadzony obowiązek rozliczania wydatków metodami uproszczonymi, w przypadku projektów których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR. Postanowienia podrozdziału 8.6 Wytycznych stanowią lex specialis w stosunku do zapisów podrozdziału 6.6 Wytycznych.

Wobec powyższego, w przypadku gdy projekt jest współfinansowany z EFS i jego wartość wkładu publicznego nie przekracza 100 000 EUR, jego rozliczenie musi nastąpić z zastosowaniem metod uproszczonych. Nie jest dopuszczalne rozliczanie takiego projektu na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Zawarte w pkt 1 podrozdziału 8.6 Wytycznych zastrzeżenie do pkt 3 podrozdziału 6.6 należy rozumieć w ten sposób, że w ww. projektach – jako rozliczanych obligatoryjnie w oparciu o metody uproszczone – nie ma możliwości zlecania wszystkich działań/ zadań z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych.

Odnośnie kwestii stosowania metod uproszczonych w projektach powyżej 100 000 EUR wkładu publicznego wyjaśnić należy, że jest możliwe stosowanie stawek jednostkowych (bez względu na ich kwotę) oraz kwot ryczałtowych, których łączna wartość na poziomie danego projektu nie przekracza kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego. Zauważyć należy przy tym, że w takich przypadkach beneficjent nie ma możliwości definiowania stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych na podstawie budżetu projektu (tj. zgodnie z podrozdziałem 8.6 pkt 3), lecz konieczne jest spełnienie warunków przewidzianych w pkt 3-6 podrozdziału 6.6 Wytycznych.