Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

data publikacji: 08-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 02 listopada 2016 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć. Wytyczne obowiązują od 02 listopada 2016 r.

Dokument opublikowany został na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na portalu: http://funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i obowiązkami. Wytyczne można również znaleźć na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładkach Program POWER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne oraz Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.