Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+

data publikacji: 11-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 10 września 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Obowiązująca wersja dokumentu (1.6) wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Wiadomości.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że w/w aktualny dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: