Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny formalnej konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+

data publikacji: 28-01-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Do pobrania: