Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obligatoryjny program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach PO WER

data publikacji: 10-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wydała komunikat, zgodnie z którym, z dniem 1 grudnia 2015 r. IZ PO WER ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach PO WER. Program składa się z następujących szkoleń:

  1. Kwalifikowalność wydatków,
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS). Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, Podrozdział 10.2 Polityka szkoleniowa, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do Komisji Oceny Projektów (KOP) lub do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację programu szkoleniowego.

W związku z powyższym od 31 grudnia 2015 r. instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów w ramach PO WER będą mogły powoływać do składu KOP lub do oceny projektu pozakonkursowego wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację ww. szkoleń.