Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana Wytycznych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

data publikacji: 27-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 20 października 2016 r. zostały podpisane „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
Zmiany dotyczą m.in.:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym,
  • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi,
  • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wytyczne obowiązują od 24 października 2016 r.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne oraz w zakładce Program POWER 2014-2020/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.