Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zwrot zabeczpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu

data publikacji: 23-09-2016

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i inne) zwracane jest na pisemny wniosek beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz zwrocie niewykorzystanych środków. Ponadto informuję, iż na pisemny wniosek beneficjenta istnieje możliwość komisyjnego zniszczenia ww. zabezpieczenia, na potwierdzenie którego wysyłana jest kserokopia protokołu z jego zniszczenia.

W związku z powyższym w przypadku złożenia przez Państwa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu ww. zabezpieczenia i braku jego odbioru proszę o niezwłoczne zawnioskowanie o zwrot/zniszczenie przedmiotowego dokumentu.