Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w SZOOP PO WER dotyczące zasad wyboru do dofinansowania projektów partnerskich

data publikacji: 05-04-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w zatwierdzonym 24 marca 2016r. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER wprowadzono m. in. zmianę dotyczącą zasad wyboru do dofinansowania projektów partnerskich, opisanych w części Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER. Usunięto:

  • zapis, że może zostać nawiązane partnerstwo między jednostką nadzorowaną przez organ administracji a tym organem oraz między jednostką podległą organowi administracji, która na podstawie odrębnych przepisów ma osobowość prawną a tym organem

oraz

  • zapisy wskazujące sytuacje, w których nie może zostać zawarte partnerstwo, powielające art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. W praktyce oznacza to, że w przypadku istnienia powiązań, o których do tej pory mowa była w SZOOP PO WER, partnerstwa nie mogą zawiązywać każdego rodzaju podmioty, lecz wynika to wprost z ustawy wdrożeniowej i nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych regulacji w tym zakresie.

Jednocześnie w SZOOP PO WER pozostawiono postanowienia stanowiące, że nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich.

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER znajduje się na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO WER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.