Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działania wdrażane przez WUP

Działanie 1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizacje dwóch działań 1.2 i 1.3 w ramach Priorytetu I.

PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
DZIAŁANIE 1.2 Perspektywy dla młodzieży.

Cel działania

Udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się ani nie pozostawali bezrobotnymi. Wszystkim osobom młodym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 6 – tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy, zgodnie z nowymi Wytycznymi polityki zatrudnienia Rady UE .

W ramach dzialania 1.2 wyróżniamy dwa schematy:

Schemat a): 
Wspieranie młodzieży na rynku pracy.

W roku 2004, w schemacie a) Wojewódzki Urząd Pracy pełnił jednocześnie dwie funkcje Beneficjenta Końcowego (Instytucji wdrażającej) jak i Ostatecznego odbiorcy (projektodawcy). Projekt przygotowywany był na podstawie projektów pomocniczych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 (Dz.U.05, Nr 40, poz. 382), w 2005 roku w ramach schematu a) Powiatowe Urzędy Pracy składają wnioski w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Typy projektów:

 • subsydiowanie zatrudnienia młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowania zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w trzecim sektorze,
 • staże oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
 • doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • wsparcie realizacji programów specjalnych,
 • wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie,
 • wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowawczego do podjęcia zatrudnienia, poprzez organizowanie i dofinansowanie stanowisk pracy dla wolontariuszy w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

Schemat b): 
Promocja aktywności zawodowej młodzieży.

Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, za wyjątkiem WUP i PUP,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia): OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży,
 • szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
 • pracodawcy.

Typy Projektów:

 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o:
  • ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze,
  • formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze,
  • możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia,
  • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczynanie działalności gospodarczej,
  • wolontariacie.
 • akcje informacyjne mające na celu:
  • promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia,
  • uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego,
  • promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy.
 • wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,
 • aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez:
  • doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą,
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • kluby pracy,
  • wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie,
  • wspieranie wolontariatu poprzez finansowanie określonych świadczeń oraz pokrywanie określonych kosztów związanych z pracą wolontariusza.

W związku z brakiem środków, w 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie będzie prowadził naboru wniosków w ramach schematu b) Działania 1.2 SPO RZL.

powrót