Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działania wdrażane przez WUP

Działanie 1.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizacje dwóch działań 1.2 i 1.3 w ramach Priorytetu I.
PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
DZIAŁANIE 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Cel Działania

Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. W ramach działania wszystkim bezrobotnym osobom powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów szkół wyższych) zaoferowane będą aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12-ego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Schemat a):

W roku 2004, w schemacie a) Wojewódzki Urząd Pracy pełnił jednocześnie dwie funkcje Beneficjenta Końcowego (Instytucji wdrażającej) jak i Ostatecznego odbiorcy (projektodawcy). Projekt przygotowywany był na podstawie projektów pomocniczych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 (Dz.U.05, Nr 40, poz. 382), w 2005 roku w ramach schematu a) Powiatowe Urzędy Pracy składają wnioski w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy .
Typy projektów:

 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • doradztwo i szkolenia oraz udzielanie dotacji dla osób samozatrudniających się oraz podejmujących własną działalność gospodarczą,
 • staże i szkolenia zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne, mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
 • usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem indywidualnych planów działań, adresowane do osób bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy,
 • wsparcie realizacji programów specjalnych,
 • wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia długotrwałego. 

Schemat b):

Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne za wyjątkiem WUP i PUP.
 • instytucje rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia,
  • OHP
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
 • szkoły – ich organizacje założycielskie oraz szkoły wyższe.


Typy projektów

 • promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy w tym akcje uświadamiające i kampanie informacyjne,
 • wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych, poprzez doradztwo i szkolenia, prowadzące do uzyskania zatrudnienia.
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez:
  • doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą,
  • poradnictwo zawodowe,
  • kluby pracy,
  • wspieranie realizacji programów innowacyjnych, projektów w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania wśród osób bezrobotnych i wykorzystujące nowe technologie.
   W związku z brakiem środków, w 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie będzie prowadził naboru wniosków w ramach schematu b) Działania 1.3 SPO RZL.
powrót