Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 26-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy.  

Projekt Omagh District Council (lokalnej organizacji rządowej wspierającej bezrobotnych w powrocie na rynek pracy) skierowany jest do szerokiej grupy docelowej. Zidentyfikowane najważniejsze problemy do rozwiązania to:

a)  niski stopień zatrudnienia w grupie docelowej

·integracja i wzmocnienie pozycji zbliża się do korygowania długotrwałego bezrobocia;

·strategie rozwoju umiejętności i sposoby ich wsparcia;

·umiejętności podejścia do zatrudnienia i jak najlepsze zintegrowanie coachingu, mentoringu i innych metod poszukiwania pracy;

b)  słaba współpraca z pracodawcami tj.

·pokonywanie trudności związanych  z zachęcaniem pracodawców do współpracy  z programami dla długotrwale bezrobotnych;

·definiowanie pracy partnerskiej z pracodawcami;

·praca z przedsiębiorstwami społecznymi;

·praca z małymi przedsiębiorstwami z liczbą pracowników mniejszą niż 10;

Celem projektu jest przekazywanie i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w odniesieniu do:

a)  kompletnego rozwoju osoby (podejście całościowe, zintegrowane rozwiązania dla grupy docelowej z wieloma złożonymi potrzebami);

b)  wprowadzenia możliwości pracy razem w jednym punkcie i aktywnego angażowania pracodawców w rekrutację z długotrwale bezrobotnymi;

c)  określenia najlepszych praktyk w celu zaangażowania pracodawców - jak zachęcić pracodawców do odgrywania bardziej aktywnej roli w projektowaniu i wdrażaniu programów zdolności do zatrudnienia.

 

Będzie się to odbywać poprzez:

·udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk podczas całej ścieżki działania jednostki w dostosowanym do ich potrzeb tempie i dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb;

·strategie zaangażowania pracodawców;

·wizyty studyjne dla pracowników;

·uczenie w miejscu pracy w oparciu o wymianę pracowników.

 

W efekcie działań projektowych oczekuje się następujących rezultatów:

·wspólna nauka i identyfikacja nowych podejść i rozwiązań istniejących problemów bieżących;

·informacyjne strategie rozwoju umiejętności;

·promowanie aktywnej integracji;

·przekazywanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk;

·zwiększenie liczby osób wracających na rynek pracy;

·zwiększone zaangażowanie pracodawców w przezwyciężanie bezrobocia;

·zwiększona wiedza na temat ekonomii społecznej, która może zapewnić zwiększenie doświadczenia na rynku pracy osób najbardziej oddalonych od miejsca pracy.

 

Realizację projektu współpracy ponadnarodowej przewidziano w okresie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio z instytucją z Irlandii:

 

Patricia Grimes

patricia.grimes@omagh.gov.uk

www.omagh.gov.uk

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.