Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja konsultacyjna w Poznaniu w ramach projektu Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020

data publikacji: 27-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczące opracowywanego projektu Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem konsultacji jest włączenie szerokiej opinii publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

EFS w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym Europejski Fundusz Społeczny będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
  • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.  Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci,
  • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.

We wrześniu i październiku 2013 r. odbędzie się szereg spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowanego projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER 2014-2020.

Konsultacje nowego programu zainaugurowała konferencja w Krakowie z udziałem wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego. Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • 7 października w Gdańsku –  Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9
  • 10 października w Poznaniu – Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20
  • 15 października w Białymstoku –  Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7
  • 22 października w Warszawie – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4.

Rejestracja do udziału w konferencji w Poznaniu potrwa do dnia 7 października 2013 r. (do godziny 15:30) na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Konsultacje projektu Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020/Rejestracja.


Udział w konferencjach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl. Uwagi do projektu POWER 2014-2020 można zgłaszać także w formie elektronicznej – do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.efs.gov.pl . Osoby niewidome i niedowidzące w przypadku braku możliwości użycia formularza mogą przekazać swoje uwagi i postulaty do projektu dokumentu w dowolnej formie (w tym audio) na adres e-mail: konsultacjePOWER@mrr.gov.pl. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w pracach nad ostateczną wersją dokumentu, która będzie przyjmowana przez Radę Ministrów, a następnie zostanie przekazana do Komisji Europejskiej.

Do pobrania: