Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o obowiązku sporządzania szczegółowych harmonogramów wsparcia udzielanego w ramach projektów

data publikacji: 28-02-2017

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina Beneficjentom o obowiązku nałożonym na nich zgodnie z § 19 pkt 4 podpisanych umów o dofinansowanie projektów, dotyczącym konieczności sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej projektu (o ile taka strona istnieje) szczegółowych harmonogramów wsparcia udzielanego w ramach projektu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej informacje o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia. W przypadku, gdy strona internetowa projektu nie istnieje, Beneficjent powinien przekazywać szczegółowe harmonogramy udzielanego wsparcia Instytucji Pośredniczącej za pomocą systemu SL2014.