Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o usłudze wizyty wspierającej w ofercie RO EFS w województwie wielkopolskim

data publikacji: 26-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w ofercie pięciu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczących usługi na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach posiadanej przez nie oferty można nadal korzystać z usługi bezpłatnego doradztwa, tj. wizyt wspierających.

Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji. Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów  i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań. Beneficjent nie ponosi kosztów wizyty wspierającej, jednakże jej przeprowadzenie odbywa się z inicjatywy Beneficjenta.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas wizyty wspierającej:

  • Prawidłowość rozliczeń finansowych;
  • Kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu  projektu;
  • Sposób rekrutacji uczestników projektu;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
  • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
  • Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
  • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 

 

Regionalny Ośrodek EFS w Pile

ul. Grunwaldzka 2,

64-920 Piła

tel. 67 215 54 34

www.pila.roefs.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu

ul. Grudzieniec 64,

60-601 Poznań

tel. 61 842 20 02

www.poznan.roefs.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS w Koninie

ul. Zakładowa 11,

62-510 Konin

tel. 63 245 88 16

www.konin.roefs.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie

Pl. J. Metziga 26/6,

64-100 Leszno

tel. 65 520 40 95

www.leszno.roefs.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu

ul. Kresowa 30,

62-800 Kalisz

tel. 62 757 03 63

www.kalisz.roefs.pl