Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

PRZYPOMNIENIE Zalecenia Ministerstwa Rozwoju dotyczące sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

data publikacji: 06-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w związku z opóźnieniem implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało zalecenia dotyczące sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu programów polityki spójności.

 Ministerstwo Rozwoju zaleca odłożenie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jedynie zastosowanie tego rozwiązania stanowi gwarancję braku wystąpienia nieprawidłowości związanych z nieterminową implementacją dyrektywy.

W przypadku postępowań, których wszczęcie nie może zostać odłożone należy stosować zalecenia opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych, wskazujące sposób postępowania Zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż jak Ministerstwo Rozwoju informuje, do postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2016 r. zastosowanie znajdują niezmiennie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.