Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach PO WER na rok 2015

data publikacji: 01-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok (wersja z 31 lipca 2015 r.)

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 WUP w Poznaniu będzie wykonywać zadania Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego:

  • 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

tj. w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy:

  • Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż ogłoszenie konkursu w roku bieżącym w ramach ww. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – zaplanowane jest na III kwartał 2015 roku.

Do pobrania: