Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER 2014-2020

data publikacji: 09-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia pytania i odpowiedzi związane z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17.

Do pobrania: