Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozliczanie projektów – konieczność posiadania profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

data publikacji: 27-04-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w perspektywie finansowej 2014-2020 składanie wniosków o płatność oraz przekazywanie związanych z nimi informacji oraz korespondencji będzie się odbywać z wykorzystaniem SL2014 – aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, uwierzytelnianie Beneficjenta lub osoby fizycznej (która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania Beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym) następuje przez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zwracamy uwagę na konieczność posiadania przez osoby upoważnione przez Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz za pośrednictwem SL2014 profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o co należy zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Posiadanie któregoś z powyższych narzędzi uwierzytelniających jest niezbędne do zalogowania się do SL2014, a tym samym, terminowego wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące systemu informatycznego dostępne są dla beneficjentów WRPO 2014+ na stronie internetowej www.wrpo.wielkoposkie.pl na podstronie poświęconej SL2014 oraz dla beneficjentów PO WER na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl na podstronie poświęconej obowiązkom przy realizacji projektów.