Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozliczenie dotacji celowej z końcem roku budżetowego

data publikacji: 19-12-2016

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje szczegółowe informacje w przedmiocie rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Na podstawie § 8 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ i w związku z art. 168 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – t.j.; dalej: ufp) kwota dotacji celowej niewydatkowana do końca roku budżetowego, w którym została przekazana na rzecz beneficjenta, podlega zwrotowi do dnia 31 grudnia danego roku na wskazany rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

W związku z tym projektodawcy są zobowiązani do zwrotu środków otrzymanych na współfinansowanie w ramach dotacji celowej (odpowiednio § 2009, § 2059 – wydatki bieżące, § 6209, § 6259 – wydatki majątkowe), które nie zostały wykorzystane na zapłatę za zrealizowane zadania zgodnie z art. 168 ust. 4 ufp, na rachunek bankowy WUP określony w piśmie przesłanym za pomocą SL2014 w module Korespondencja.

Mając na uwadze przyspieszenie procedury rozliczenia dotacji celowej, WUP prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji ułatwiających identyfikację:

  1. numer projektu, np. „RPWP.07.01.02-30-0099/15”,
  2. rodzaj zwróconych środków, np. „zwrot dotacji z końcem roku”, „zwrot odsetek bankowych”, „zwrot dochodu”,
  3. przypisanie zwróconej kwoty dla danego paragrafu, np. „p. 2009 – 8.500,00 PLN, p. 2059, 1.500,00 PLN”.

Przykładowy tytuł przelewu:

RPWP.07.01.02-30-0099/15; zwrot dotacji celowej na koniec roku budżetowego;
p. 2009 – 150,00 PLN, p. 6209 – 50,00 PLN

W celu sprawdzenia prawidłowości rozliczenia dotacji celowej opracowany został wzór oświadczenia (załącznik nr 1). Dokument podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w wersji elektronicznej na adres efs@wup.poznan.pl bądź za pomocą modułu Korespondencja w aplikacji SL2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku. Kwota zwróconej na rachunek WUP dotacji celowej niewykorzystanej z końcem roku budżetowego zostanie przekazana na rzecz beneficjenta w kolejnym roku, niezwłocznie po zatwierdzeniu rozliczenia oraz pod warunkiem dostępności środków.

Jednocześnie WUP zaznacza, że środki europejskie wypłacone na rzecz beneficjenta przez Bank Gospodarstwa Krajowego (odpowiednio § 2007, § 2057 – wydatki bieżące, § 6207, § 6257 – wydatki majątkowe) są rozliczane w terminie i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, w związku z czym nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego. Natomiast na podstawie § 8 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie – również w terminie do 31 grudnia danego roku – projektodawca jest zobowiązany odpowiednio do zwrotu odsetek bankowych i dochodu wygenerowanego na etapie realizacji projektu.

Ponadto w chwili obecnej opracowywana jest instrukcja sporządzenia Oświadczenia o rozliczeniu kwoty dofinansowania, pomocna także w trakcie rozliczania dotacji celowej z końcem roku budżetowego, która będzie dostępna w serwisie efs.wup.poznan.pl.

Do pobrania: