Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+

data publikacji: 16-12-2015

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w projektach przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób i/lub rodzin albo środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, konieczne jest stosowanie kryteriów wyboru projektów dotyczących efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (IZ RPO) wprowadził kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej, zgodnie z którym, minimalny poziom efektywności społeczno – zatrudnieniowej będzie wynosił:

  • 56% w odniesieniu do osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 22%;
  • 46% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.

Do pobrania: