Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są realizowane w Celu Tematycznym 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

data publikacji: 21-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju przygotowało materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są realizowane w Celu Tematycznym 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Stanowi on kompendium informacji na temat efektywności społeczno – zatrudnieniowej, systematyzując zalecenia dotyczące jej pomiaru zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 uzupełnione o przykłady wyliczeń dla różnego rodzaju sytuacji. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju zaznacza, iż przygotowywana jest nowelizacja ww. Wytycznych, która zakłada zmiany w sposobie pomiaru efektywności społeczno – zatrudnieniowej, których celem jest uproszczenie tego procesu. W związku z tym, zostanie jeszcze opublikowany nowy materiał dotyczący efektywności społeczno – zatrudnieniowej uwzględniający nowe podejście do jej pomiaru.

Do pobrania: