Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkanie informacyjne w zakresie konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

data publikacji: 06-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia o planowanych spotkaniach informacyjnych dotyczących ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+:

  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje rynku pracy,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • państwowe jednostki budżetowe

mogące aplikować o dofinansowanie projektów kierujących wsparcie do osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Spotkania odbędą się w ostatnich dniach czerwca 2016 r. w siedzibie WUP w Poznaniu.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym pojawi się niebawem na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności.