Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju dotyczące stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju dotyczące stosowania znowelizowanych (zatwierdzonych 2 listopada 2016 r.) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju informuje, że co do zasady wytyczne są stosowane dla konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze rynku pracy od 2 listopada 2016 r.

Jednocześnie IZ RPO czy IP POWER może podjąć decyzję o zastosowaniu znowelizowanych postanowień ww. dokumentu do konkursów i naborów ogłoszonych przed 2 listopada 2016 r. lub projektów, które już są realizowane, o ile:

  • nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie zapewnienia równego traktowania wnioskodawców,
  • nie będzie to w sprzeczności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitety Monitorujące,
  • wszystkie postanowienia znowelizowanych Wytycznych zostaną zastosowane do wszystkich projektów w ramach danego konkursu lub naboru pozakonkursowego.