Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju dotyczące stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju dotyczące stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dotyczącymi zapisów przejściowych w zakresie stosowania Wytycznych, Ministerstwo Rozwoju informuje, że:

  1. Co do zasady wytyczne stosowane są do konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa od 24 października 2016 r.
  2. Jednocześnie IZ RPO może podjąć decyzję o zastosowaniu znowelizowanych postanowień ww. dokumentu do konkursów i naborów ogłoszonych przed 24 października 2016 r. lub projektów, które już są realizowane, o ile:
  • nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie zapewnienia równego traktowania wnioskodawców,
  • nie będzie to w sprzeczności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitety Monitorujące,
  • wszystkie postanowienia znowelizowanych Wytycznych zostaną zastosowane do wszystkich projektów w ramach danego konkursu lub naboru pozakonkursowego.