Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące SOWA i SL2014

data publikacji: 06-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014. Odnosząc się do kwestii związanej z różnicą w liczbie znaków w polach opisowych, które są przenoszone z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) do SL2014 IZ POWER informuje, że przedmiotowe różnice wynikają ze specyfikacji tych pól w obu systemach.

W SL2014 każdy klawisz „Enter” zapisywany jest w bazie jako 2 znaki, podczas gdy w SOWA klawisz „Enter nie konsumuje znaków, przez co beneficjent może wprowadzić w polu opisowym treść o długości zgodnym z limitem znaków przeznaczonym na to pole w SOWA. Podczas eksportu danych z SOWA do SL2014 system wylicza liczbę użytych klawiszy „Enter” i odpowiednio zawęża wartość w polu opisowym, tak aby spełnić wymagania SL2014 w tym zakresie. W przypadku potrzeby zweryfikowania pełnego opisu dla danego pola, dla którego nie zostały przeniesione wszystkie znaki zaleca się dokonanie tego za pośrednictwem SOWA poprzez podgląd wniosku lub w pliku PDF.

W kwestii modyfikowania umów poprzez eksport danych z SOWA do SL2014 IZ POWER informuje, że prowadzone prace programistyczne mają na celu dostosowanie mechanizmów SOWA do nowego sposobu edycji danych umów w SL2014 z wykorzystaniem funkcji eksportu (tzw. ID macierzyste pól). Przedmiotowy mechanizm, który zapewni skuteczniejsze zarządzanie strukturą budżetu i wskaźników, będzie obejmował wszystkie nowe projekty w SOWA składane w odpowiedzi na nabory utworzone od momentu wdrożenia produkcyjnego przedmiotowej zmiany. Funkcjonalność będzie dostępna na przełomie I i II kwartału 2017 r.

Zastosowanie ww. mechanizmów do projektów historycznych planowane jest w kolejnym etapie.