Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko interpretacyjne IZ POWER w kwestii sumowania zamówień lidera i partnera w projekcie oraz zatrudnienia wolontariuszy jako personel w projektach POWER

data publikacji: 09-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko IZ POWER dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015 r. (dalej: Wytyczne).

1. Łączenie zamówień lidera i partnera w projekcie – realizacja zasady konkurencyjności

Zgodnie z pkt. 1 podrozdziału 6.5.1. Wytycznych: „szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt. 15 Wytycznych i jest dokumentowane (…) ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
  2. możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie (tożsamość czasowa),
  3. możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”

Powyższe uregulowania Wytycznych mają zastosowanie zarówno do beneficjentów zobligowanych, przy udzielaniu zamówień publicznych, do stosowania przepisów Pzp, jak również do
beneficjentów zobligowanych przy udzielaniu zamówień na podstawie umowy o dofinansowanie do stosowania zasady konkurencyjności. Niemniej jednak, zgodnie z pkt. 4 podrozdziału 6.5.3 Wytycznych tylko w przypadku podmiotów niezobligowanych do stosowania Pzp wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu i okresu jego realizacji.

W nowej wersji Wytycznych obowiązujących od 14 października 2016 r. nastąpiła istotna zmiana w tym zakresie. W podrozdziale 6.5 pkt. 12 Wytyczne wskazują, że również podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4, ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

Natomiast, Wytyczne (zarówno w wersji z 10 kwietnia 2015 r. jak i 19 września 2016 r.) nie nakładają na beneficjenta jako lidera współodpowiedzialnego za realizację projektu partnerskiego obowiązku szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości zamówień planowanych do realizacji przez poszczególnych jego partnerów. W związku z tym, że lider i partner stanowią odrębne podmioty posiadające samodzielność finansową, jako zamawiający udzielają zamówienia związanego z ich własną działalnością, a więc wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie.

2. Wolontariusze jako personel projektu

Zgodnie z rozdziałem 3 pkt. 1 lit. s) Wytycznych personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności (…) wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). W przypadku zaangażowania do projektu wolontariusza stanowiącego personel projektu, wydatki związane z zaangażowaniem zawodowym takiej osoby są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (Wytyczne, podrozdział 6.16 pkt. 8 lit. b). Powyższy zapis oznacza, że do miesięcznego limitu zaangażowania zawodowego należy wliczać zarówno pracę w ramach projektów EFSI, jak i każde inne dodatkowe zaangażowanie zawodowe, w tym wolontariat mający charakter zawodowy. Do limitu nie wlicza się jednak zaangażowania w działania inne niż zawodowe, np.: szkoleniowiec specjalista w ramach Pzp jest wolontariuszem, który pomaga odrabiać prace domowe dzieciom z domu dziecka.