Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ POWER dotyczące końcowego rozliczenia kosztów pośrednich w projektach pozakonkursowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy

data publikacji: 25-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko IZ POWER dotyczące końcowego rozliczenia kosztów pośrednich w projektach pozakonkursowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Koszty pośrednie w ramach projektów pozakonkursowych rozliczane są wyłącznie w oparciu o wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu stawkę ryczałtową, niezależnie od faktycznie poniesionych przez PUP wydatków w ramach tych kosztów. Stawka ta, odniesiona do kosztów bezpośrednich, powinna być wykazana i rozliczona we wniosku o płatność w pełnej wartości. Zatem, w sytuacji gdy rzeczywiście poniesione wydatki rozliczane w ramach kosztów pośrednich są niższe od kwoty wynikającej z określonego ryczałtu, kwota tych wydatków nie jest zwracana na rachunek dysponenta FP lecz stanowi niewykorzystane środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań fakultatywnych.

W świetle powyższego, sytuacja w której Instytucja Pośrednicząca zatwierdza kwotę kosztów pośrednich niższą od wynikającej z zastosowania stawki wskazanej w umowie o dofinansowanie projektu PUP jest niedopuszczalna.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji, całość kosztów pośrednich wykazywana jest w ramach współfinansowania krajowego (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „9”) dokonując odpowiedniego wyliczenia pozostałego wkładu UE i środków krajowych tak, aby zachować prawidłowy montaż na całym projekcie. W przypadku gdy faktycznie poniesione wydatki nie pokrywają prawidłowo wyliczonej zgodnie z umową o dofinansowanie kwoty kosztów pośrednich – PUP księguje różnicę (np. na podstawie PK) także jako współfinansowanie krajowe.

Stosując opisane powyżej zasady ewidencji, w końcowym wniosku o płatność problem zachwianego montażu finansowego nie będzie miał miejsca.