Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ POWER dotyczące naliczania beneficjentom projektu realizowanego w ramach POWER odsetek od nieterminowo rozliczonej transzy zaliczki

data publikacji: 29-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia IZ POWER dotyczące odsetek od nieterminowo rozliczonej transzy zaliczki.

Zgodnie z pkt 2 Podrozdziału 8.2 Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 w przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa we właściwych przepisach, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych. Odsetki liczone są od dnia przekazania środków, tj. od dnia obciążenia rachunku danej instytucji, do dnia złożenia wniosku o płatność. Wynika to bezpośrednio z art. 189 ustawy o finansach publicznych.

Zapisy art. 189 ust. 3 ufp nie odnoszą się do beneficjentów nieotrzymujących zaliczki np. państwowych jednostek budżetowych i powiatowych urzędów pracy w ramach projektów pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy. Za złożenie wniosku o płatność zgodnie z art. 189 ust. 3 ufp uznaje się złożenie wniosku o płatność, który zgodnie z harmonogramem płatności, miał wnioskować o kolejną transzę zaliczki lub wniosku o płatność końcową (tj. każdego wniosku o płatność poza wnioskiem tzw. „cząstkowym”):

  • na kwotę pozwalającą na kumulatywne rozliczenie co najmniej 70% zaliczek otrzymanych do końca danego okresu rozliczeniowego (tj. ostatniego dnia danego okresu), oraz
  • w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu.

Możliwe jest składanie przez beneficjenta wniosków „cząstkowych” nierozliczających 70% środków i niewnioskujących o przekazanie kolejnej transzy, przy czym ich zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków dla beneficjenta i tym samym nie powoduje naliczania odsetek, o których mowa powyżej.

Jednocześnie IZ POWER zaznacza, że zwrot środków przez beneficjenta przed upływem terminu na złożenie wniosku o płatność jest uznawany za rozliczenie zaliczki.

Przy weryfikacji spełnienia obowiązku beneficjenta w zakresie złożenia wniosku o płatność na określoną kwotę co do zasady bierze się pod uwagę wartość wydatków wykazanych przez beneficjenta we wniosku o płatność/ wnioskach o płatność. Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. poniesienie przez beneficjenta wydatku ewidentnie niezwiązanego z realizowanym projektem), IP może uwzględnić tylko wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne.

Jako środki pozostające do rozliczenia należy rozumieć różnicę między:

  • 70% łącznej wartości zaliczek otrzymanych do końca okresu rozliczeniowego, pomniejszoną o wysokość wydatków niekwalifikowalnych, zwróconych na rachunek IP do końca okresu rozliczeniowego, a
  • łączną kwotą zaliczek rozliczonych we wszystkich złożonych wnioskach w ramach projektu (w tym wniosku o płatność, przy weryfikacji którego rozpatrywane jest naruszenie art. 189 ufp, o ile został złożony w terminie), w tym zaliczek zwróconych przez beneficjenta jako niewykorzystanych.

Terminem, do jakiego należy naliczać odsetki od nierozliczonej transzy zaliczki jest dzień złożenia wniosku o płatność, w którym beneficjent nie rozlicza poziomu dofinansowania przekazanego w formie zaliczki określonego w §11 ust. 9 wzoru umowy o dofinansowanie.

Jeżeli beneficjent ma rozliczone środki w oparciu o złożone wnioski o płatność o wartości co najmniej 70% przekazanych transz dofinansowania i składa kolejny wniosek
o płatność po terminie, to:

  • środki rozliczane złożonym po terminie wnioskiem o płatność nie są uwzględniane do wysokości wydatków dotychczas rozliczonych,
  • odsetki mogą być naliczane, gdyż wniosek został złożony po terminie,
  • wyliczona wartość odsetek będzie wynosiła 0 zł, gdyż zostaną one naliczone od kwoty środków pozostałych do rozliczenia, która w tej sytuacji wynosi 0 zł, natomiast, jeśli beneficjent nie rozliczył środków w oparciu o złożone wnioski o płatność o wartości co najmniej 70% przekazanych transz dofinansowania i składa kolejny wniosek o płatność po terminie to:
  • środki rozliczane złożonym po terminie wnioskiem o płatność nie są uwzględniane do wysokości wydatków dotychczas rozliczonych,
  • odsetki powinny być mu naliczone, gdyż wniosek został złożony po terminie,
  • odsetki powinny być naliczone od środków pozostających do rozliczenia.

Jednocześnie IZ POWER zwraca uwagę na fakt, że zapisy art. 189 ustawy o finansach publicznych w najbliższym czasie mogą ulec zmianie.