Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ POWER dotyczące procedury angażowania personelu projektu oraz procedury udzielania zamówień publicznych

data publikacji: 22-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju - IZ POWER dotyczące procedury angażowania personelu projektu oraz procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, które zostały uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Członkowie zarządu beneficjenta posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zadań w projekcie stanowią potencjał kadrowy beneficjenta oceniany podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie, za posiadanie którego wnioskodawca otrzymuje punkty. Potencjał kadrowy beneficjenta należy rozumieć jako osoby stale współpracujące z beneficjentem i powiązane z nim, zatem w szczególności są to osoby zatrudnione przez beneficjenta na podstawie stosunku pracy, które beneficjent oddeleguje do realizacji projektu. Potencjał kadrowy beneficjenta jest jednak każdorazowo oceniany indywidualnie w kontekście realizacji konkretnego projektu z uwzględnieniem statusu prawnego beneficjenta oraz formy powiązań beneficjenta z planowanymi do zaangażowania w projekcie osobami i przede wszystkim z uwzględnieniem założeń projektowych, których stopień złożoności wskazuje na konieczność posiadania personelu o konkretnych uprawnieniach, kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu.

Zgodnie z ww. Wytycznymi możliwe są następujące formy zaangażowania personelu projektu: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny i inne formy zaangażowania takie jak angażowanie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, które wszystkie dotyczą również członków zarządu beneficjenta. Należy jednak pamiętać o warunkach kwalifikowalności z Wytycznych dotyczących m.in. konieczności:

  • obejmowania jedną umową o pracę wszystkich zadań wykonywanych przez danego pracownika w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta – pkt 1 sekcja 6.16.1; tym samym, nie jest możliwe angażowanie pracownika beneficjenta do realizacji zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła;
  • zlecenia usługi/dzieła na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji określoną w podrozdziale 6.5 Wytycznych.
  • ponoszenia kosztu wynagradzania personelu projektu do wysokości stawek faktycznie stosowanych u beneficjenta poza projektami na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji – pkt 11 podrozdział 6.16;
  • zachowania limitu 276 godzin miesięcznie zaangażowania zawodowego danej osoby, której obciążenie nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań jej powierzonych – pkt 8 podrozdział 6.16.

Oznacza to, że osoby stanowiące potencjał kadrowy beneficjenta, które beneficjent dopiero planuje zaangażować w roli personelu merytorycznego projektu mogą zostać zaangażowane do projektu bądź na podstawie umowy o pracę (wyłączonej z zasady uczciwej konkurencji), bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej – pod warunkiem dopełnienia przez beneficjenta procedur udzielania zamówienia, o których mowa w Wytycznych (w przypadku zlecenia przez beneficjenta usługi w ramach projektu mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym zgodnie z procedurami zasady uczciwej konkurencji, również w sytuacji, gdy beneficjent decyduje się rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko przed zawarciem umowy o dofinansowanie). A zatem, beneficjent wykazując we wniosku o dofinansowanie konkretne osoby stanowiące jego potencjał kadrowy, które to osoby planuje zaangażować w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego zapewnia, że przy wyborze personelu merytorycznego dopełnił procedur udzielania zamówienia z podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Odnosząc się zaś do kwestii wyłączeń ze stosowania procedur zasady uczciwej konkurencji podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, podkreślenia wymaga, iż Wytyczne przewidują wyłączenia ze stosowania zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.15.2 – takie jak w przypadku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z późn. zm.) – patrz punkt 7 podrozdział 6.5 Wytycznych. Zgodnie a z art. 4d ust. 1 pkt 1 pzp, ustawy pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeni przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Zgodność udzielania zamówienia z pzp oraz możliwość zastosowania wyłączeń od pzp czy zasady konkurencyjności wymaga każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej specyfikę realizacji danego projektu. Instytucja Zarządzająca PO WER wskazuje na możliwość zwrócenia się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o interpretację ustawy pzp.